FAQs Complain Problems

नविकरण सम्वन्धमा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत/ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नविकरण गरि पाउँ भनि विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन थान १ २. निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ३. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि थान १ ४. पास भएको नक्साको सक्कल र प्रतिलिपि ५. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद