FAQs Complain Problems

नामसारी सम्वन्धमा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत/ सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नामसारीको लागि विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन २. निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ३. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि थान १ ४. लिखित राजिनामा सक्कल र प्रतिलिपि ५. नापि नक्साबाट चार किल्ला खुलेको व्ल्यू प्रिन्ट नक्सा तथा टेस पेपर १।१ प्रति ६. पास भएको नक्साको सक्कल र प्रतिलिपि ७. वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र ८. चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ९. निवेदकको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति